Małopolska

Szkolenia wyjazdowe

Nazwa szkolenia: Prawo związkowe

Zakres tematyczny:

1. Regulacje prawne działalności związkowej.
2. Ustawa o związkach zawodowych.
3. Statut NSZZ „Solidarność” wraz z uchwałami Komisji Krajowej.
4. Uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów prawa.
5. Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej.
6. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.
7. Orzecznictwo sądów oraz aspekty prawa międzynarodowego w powyższym zakresie.
8. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Prawo pracy I st.

Zakres tematyczny:

1. Prawo pracy w polskim systemie prawnym.
2. Omówienia art. 8 Kodeksu pracy oraz konsekwencji jego zastosowania w praktyce.
3. Źródła prawa pracy.
4. Przejście zakładu pracy – art. 231 Kodeksu pracy.
5. Nawiązania, rozwiązania, zmiany stosunku pracy.
6. Uprawnienia pracowników podlegających ochronie.
7. Czas pracy.
8. Godziny nadliczbowe.
9. Urlopy.
10. Mobbing i dyskryminacja.
11. Orzecznictwo sądów oraz dyrektywy europejskie w w/w zakresie.
12. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Prawo pracy II st.

Zakres tematyczny:

1. Tworzenie i omówienie strony prawnej regulaminów:
– pracy,
– wynagradzania,
– ZFŚS,
– komisji pojednawczej,
– wyboru społecznego inspektora pracy.
2. Ustawa o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
3. Warunki formalne pozwu, pisma procesowego w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy, przykładowe wzory pozwów.
4. Orzecznictwo sądów oraz dyrektywy europejskie w w/w zakresie.
5. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Negocjacje, spory zbiorowe

Zakres tematyczny:

1. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
2. Kształcenie umiejętności negocjacyjnych.
3. Rodzaje oraz etapy negocjacji.
4. Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji.
5. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała).
6. Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Układy zbiorowe pracy

Zakres tematyczny:

1. Przedmiot regulacji w układach zbiorowych pracy.
2. Zasady zawierania układów zbiorowych pracy.
3. Procedura zawieszania, zmian układów zbiorowych pracy.
4. Tworzenie zapisów układowych.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Szkolenie ekonomiczne

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
2. Wprowadzenie do analizy finansowej.
3. Analiza działalności przedsiębiorstwa.
4. Analiza sprawozdań finansowych.

Czas trwania: 3 dni


Nazwa szkolenia: Prawo oświatowe

Zakres tematyczny:

1. Ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie oświaty.
2. Słownik pojęć prawnych występujących w oświacie.
3. Zmiany w prawie oświatowym.
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
5. Ocena pracy dyrektora i nauczyciela.

Czas trwania: 3 dni

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.