Małopolska

Regulamin

Regulamin szkoleń organizowanych przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

I. Organizator szkolenia i Zamawiający
1. Organizatorem szkoleń jest Region Małopolski NSZZ „Solidarność”.
2. Za planowanie, organizację i ewaluację szkoleń odpowiada Pełnomocnik ds. Szkoleń oraz Dział Szkoleń Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
3.  Zamawiający to osoba prawna lub fizyczna, która zleca przeszkolenie określonej ilości osób i ponosi z tego tytułu opłaty zgodne z ofertą szkoleniową.

II. Oferta szkoleniowa
1. Organizator szkoleń prowadzi trzy rodzaje szkoleń:
1) szkolenia stacjonarne to szkolenia adresowane do członków NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego organizowane w siedzibie organizatora lub w innym ustalonym przez niego miejscu;
2) szkolenia wyjazdowe to szkolenia adresowane do członków NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego organizowane we wskazanym przez organizatora ośrodku szkoleniowym , oraz objęte zryczałtowaną opłatą ze strony instytucji zgłaszających uczestników.
3) szkolenia otwarte to szkolenia ogólnodostępne, o charakterze komercyjnym, organizowane na podstawie odrębnych ustaleń, z pełną odpłatnością za uczestnictwo w nich.
2. Dział Szkoleń przygotowuje i określa plany szkoleń (obejmujące tematykę i terminy) na dany rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia na I półrocze, oraz do 31 sierpnia na II półrocze danego roku.
3. Plany szkoleń zatwierdza Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego.
4. Plan szkoleń jest umieszczany na stronie internetowej Organizatora www.solidarnosc.krakow.pl
5. Organizacje związkowe oraz regionalne struktury branżowe NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać w Dziale Szkoleń zapotrzebowanie na szkolenia nieprzewidziane w planie szkoleniowym, określając ich tematykę i zakres.
6. Dział Szkoleń rozpoczyna przygotowanie do uruchomienia szkolenia po zgłoszeniu określonej w pkt. IV.1 i IV.2 minimalnej ilości uczestników.
7. W związku z ewentualnym odwołaniem szkoleń wynikających z braku wystarczającej ilości osób zgłoszonych na szkolenia Dział Szkoleń może dokonać zmiany terminu poszczególnych szkoleń.

III. Informacje organizacyjne
1. Wszystkie szkolenia realizowane są w oparciu o ściśle określone programy i na warunkach umieszczonych zamieszczonych na stronie Organizatora www.solidarnosc.krakow.pl.
2. Organizator zapewnia wysokowykwalikowanych wykładowców spośród własnych pracowników lub zatrudniając osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Szkolenia są organizowane w salach przygotowanych do prowadzenia tego typu zajęć.
4. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.
5. Oferta szkolenia zawiera informację o odpłatności za poszczególne szkolenia.

IV. Liczebność grup
1. Minimalna liczebność grupy na szkoleniu stacjonarnym wynosi 10 osób.
2. Minimalna liczebność grupy na szkoleniu wyjazdowym wynosi 16 osób.
3. W przypadku szkoleń otwartych liczebność grupy jest każdorazowo ustalana przez Organizatora.

V. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia na szkolenia dokonywane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej organizatora: www.solidarnosc.krakow.pl, w zakładce „Aktualne szkolenia” oraz dostępnego w siedzibie organizatora.
2. Zgłoszenia można przesłać pocztą na adres Organizatora, złożyć osobiście w Dziale Szkoleń lub wysłać e-mailem: szkolenia@solidarnosc.krakow.pl
3. Formularz musi być podpisany przez osoby uprawnione ze strony zamawiającego.
4. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Zamawiający otrzymuje potwierdzenia udziału w szkoleniu drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
5. Każdy uczestnik (członek NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego) może brać udział w danym szkoleniu tematycznym jeden raz w okresie 12 miesięcy, o ile nie zaszły zmiany w programie lub zakresie tego szkolenia.
6. Rejestr i weryfikację uczestników szkoleń prowadzi Dział Szkoleń.

VI. Odpłatność za szkolenia
1. Odpłatność za szkolenia jest ustalana przez Organizatora i podana na jego stronie internetowej.
2. Zakres oferty jest szczegółowo określany przez Organizatora.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenia.
4. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu Zamawiający winien niezwłocznie wpłacić opłatę za udział zgłoszonych przez niego osób na rachunek bankowy Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”: Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301  
5. W tytule płatności należy podać nazwę szkolenia, termin zajęć i ilość osób.
6. Płatność musi zostać dokonana nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
7. Za datę zapłaty uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
8. W przypadku braku odnotowania wpłaty Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestnictwa.
9. Po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie organizator wystawi fakturę VAT
10. Faktura, o ile nie zostanie to inaczej ustalone, zostanie przekazana w pierwszym dniu szkolenia uczestnikom zgłoszonym przez Zamawiającego.
11. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość – po wcześniejszym ustaleniu z Działem Szkoleń – dokonania płatności po realizacji szkolenia. Dotyczy to zwłaszcza szkoleń otwartych.

VII. Odpłatność za szkolenia adresowane do członków NSZZ „Solidarność”
1. W szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych adresowanych wyłącznie do członków NSZZ „Solidarność” mogą brać udział członkowie NSZZ „Solidarność” z organizacji związkowych zarejestrowanych w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
2. Organizator dofinansowuje udział członków NSZZ „Solidarność” z Regionu Małopolskiego w szkoleniach związkowych, ustalając zryczałtowaną opłatę za udział w szkoleniach wyjazdowych oraz rezygnując z opłaty za udział w szkoleniach stacjonarnych.
3. Zryczałtowana stawka za udział w szkoleniach wyjazdowych jest ustalana przez Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i jest podana w ofercie szkoleniowej.
4. Niewykorzystanie wszystkich elementów oferty (np. wyżywienia lub noclegów) nie ma wpływu na wysokość zryczałtowanej opłaty za udział w szkoleniu.
5. Organizacja Zakładowa / Międzyzakładowa ma prawo do zgłoszenia uczestników i dofinansowania szkolenia wyłącznie pod warunkiem braku zaległości w odprowadzaniu składek związkowych do Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odprowadzaniu składek Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia na szkolenie lub obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.
7. W przypadku zgłoszenia uczestnika, który w okresie krótszym niż 12 miesięcy uczestniczył już w danym szkoleniu naliczana jest pełna odpłatność za jego udział w szkoleniu, którą zostanie obciążony Zamawiający.

VIII. Odpłatność za związkowe szkolenia otwarte
1. Na wniosek Zamawiającego Organizator może organizować szkolenia otwarte, o tematyce innej niż zawarte w ofercie szkoleniowej.
2. W wypadku szkoleń dedykowanych odpłatność za nie jest ustalana każdorazowo przez Organizatora w porozumieniu z Zamawiającym..
3. W przypadku szkoleń otwartych wyjazdowych organizowanych przez Dział Szkoleń na zlecenie struktur związkowych (np. zakładowych, międzyzakładowych, branżowych) wysokość jednostkowej dopłaty do szkolenia ze  strony Organizatora  nie może przekroczyć odpłatności za szkolenie dla pozostałych szkoleń związkowych ustalanych przez Organizatora na dany rok kalendarzowy
4. W przypadku szkoleń organizowanych przez Zamawiającego poza ośrodkami wskazanymi przez Dział Szkoleń dopłata ze strony Regionu nie może może być wyższa niż w przypadku szkoleń organizowanych w ośrodkach wskazanych przez Organizatora.
5. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia i jego dofinansowania jest:
1. Zgłoszenie woli organizacji szkolenia Prezydium ZRM nie później niż 30 dni przed jego planowanym terminem wraz z podaniem tematu, zakresu szkolenia, nazwiska wykładowcy, informacji o ilości osób przewidzianych na szkolenie oraz miejscu szkolenia.
2. Uzyskanie pozytywnej decyzji Prezydium ZRM;
3. Dokonanie formalnego zgłoszenia uczestników szkolenia zgodnie z punktem V niniejszego Regulaminu.
4. Dostarczenie terminie do 7 dni od zakończenia szkolenia do Działu Szkoleń dokumentów poświadczających zrealizowanie szkolenia, zgodnie z wymaganiami Organizatora (tj. programu szkolenia z podpisem wykładowcy, listy obecności wraz z podpisami uczestników i wykładowcy oraz ankiet ewaluacyjnych), oraz odpowiednich dokumentów finansowych.

IX. Zamknięcie zapisów, zmiana lub odwołanie szkolenia
1. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc.
3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany te mogą dotyczyć miejsca szkolenia i harmonogramu zajęć.
5. Zmiany o którym mowa w pkt. VIII.4 nie mogą dotyczyć: programu zajęć, liczby godzin, oraz ceny szkolenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników lub z innych ważnych przyczyn organizacyjnych
7. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faksem, a wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

X. Rezygnacja ze szkolenia
1. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 4 dni przed jego rozpoczęciem.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia mniej niż 4 dni przed jego rozpoczęciem pobierana jest opłata, odpowiadająca kosztom organizacyjnym poniesionym przez Organizatora.
3. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatora faksem lub pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/e-maila.
4. Brak powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie Zamawiającego kosztami szkolenia określonymi w ofercie.
5. Nieobecność osoby zgłoszonej na szkolenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za szkolenie.

XI. Dokumentowanie szkolenia
1. Organizator w celu prawidłowego dokumentowania szkolenia prowadzi:
1. Listę obecności uczestników, zawierającą imię i nazwisko, nazwę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres mailowy;
2. Ankiety ewaluacyjne;
3. Program i harmonogram szkolenia
2. Uczestnik uczestnik jest zobowiązany do udokumentowania swojej obecności na szkoleniu podpisem na liście obecności w każdym dniu szkolenia.

XII. Odpowiedzialność
1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za osoby zgłaszane.
2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do udziału w szkoleniach i dostosowania się do harmonogramu szkolenia.
3. Odpowiedzialność Zamawiającego obejmuje m.in. konieczność pokrycia ewentualnych szkód spowodowanych przez uczestnika szkolenia.
4. W przypadku wystąpienia szkód Organizator powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie w terminie do 14 dni, wraz z wyceną szkody, warunkami i terminem jej naprawy.
5. Wszelkie uwagi organizacyjne należy zgłaszać w trakcie trwania szkolenia wykładowcy lub Działowi Szkoleń (tel.+48 885 270 759) bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.
6. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zakończenia szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź.

XIII. Poufność i zapewnienie ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Region Małopolski NSZZ „Solidarność” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
2. Wszelkie dane dotyczące szkoleń (zgłoszenia, listy obecności, ankiety ewaluacyjne) są przechowywane w Dziale Szkoleń w celach dokumentacyjnych i nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin został zaakceptowany przez Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i wchodzi w życie z dn. 7 lutego 2013 r.

Decyzja Nr 27/2013 z 7 lutego 2013 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.