Małopolska

Obrady hutniczej Solidarności

Kilkudziesięciu przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” AMP-oddział Kraków podsumowało roczną działalność swojej organizacji związkowej podczas 27. Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 20 marca.

Ze strony pracodawcy zaproszenie przyjęli dyrektor personalny Stanisław Ból, dyrektor wynagrodzeń, kadr i dialogu społecznego Agnieszka Kukla oraz dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich Łukasz Skorupa. Małopolską Solidarność w trakcie obrad reprezentował zastępca przewodniczącego ZRM Krzysztof Kotowicz, natomiast bratnią komisję Solidarności z oddziału AMP w Dąbrowie Górniczej-Mirosław Nowak, który jednocześnie przewodniczy tej organizacji w całym ArcelorMittal Poland.

Obrady krótką modlitwą rozpoczął zaproszony przez hutników Duszpasterz Ludzi Pracy proboszcz Augustyn Piotr Spasowicz OCist z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Zgodnie z programem w pierwszej części posiedzenia oddano głos przedstawicielom pracodawcy, którzy odnieśli się do bieżącej sytuacji krakowskiej huty. Jest ona skomplikowana, czego dowodem jest zatrzymanie na gorąco krakowskiej koksowni, a także likwidacja AM Tubular Products, spółki produkującej rury. Co gorsza, nie widać dobrych perspektyw dla koksowni, czym martwią się związkowcy i czemu niejednokrotnie dali wyraz, organizując liczne protesty i kierując odwołania do władz AMP. Dla załogi ZK wiąże się to z utratą zatrudnienia w macierzystym zakładzie oraz alokacją pracowników do innych miejsc, w tym poza Kraków do śląskich oddziałów. Obawy co do dalszego „odchudzania” nowohuckiego kombinatu zostały wyrażone w podjętym przez delegatów stanowisku, którego treść brzmi następująco:

Stanowisko nr 1

XXVII Walnego Zebrania Delegatów

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków

z dnia 20 marca 2024 r.

Delegaci obradujący na XXVII Walnym Zebraniu Delegatów MOZ NSZZ ,,Solidarność” wyrażają swoje zaniepokojenie sytuacją produkcyjno-zatrudnieniową w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. Od wielu lat trwa zamykanie poszczególnych urządzeń i linii produkcyjnych, czego najbardziej jaskrawym przykładem było zamknięcie w 2010 roku całej części surowcowej wraz ze świeżo wyremontowanym wielkim piecem.

Sytuacja jest coraz bardziej krytyczna. Pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o tzw. postoju gorącym Zakładu Koksownia. W tym samym dniu ogłoszono postawienie w stan likwidacji spółki ArcelorMittal Tubular Products, niegdyś jednego z wydziałów krakowskiej huty zajmującego się produkcją rur. Obecnie pracownicy likwidowanej spółki są zwalniani.

Organizacje związkowe uważają, że nieoficjalnie pojawiające się ze strony właściciela sygnały mogą świadczyć, że w najbliższym czasie ogłoszona zostanie decyzja o ostatecznym zamknięciu krakowskiej koksowni, a także linii ocynkowni nr 1 w Zakładzie Walcownia Zimna Blach.

Nasuwa się pytanie, co pozostanie z już okrojonego w 2010 roku kombinatu z pełnym cyklem produkcyjnym. Czy to, co pozostało z dawnej huty, w dalszym ciągu będzie likwidowane, aż do małego zakładu przetwórczego, którego nie będzie można już nazywać hutą.

Co z losem pracowników, których stanowiska pracy ulegną likwidacji? Czy część z nich będzie zmuszona dołączyć do kolegów, którzy już od 3 lat dojeżdżają do śląskich lokalizacji AMP? Jak mamy rozumieć stale powtarzaną przez dyrekcję Grupy ArcelorMittal deklarację, że pracownicy są najwyższym dobrem tej firmy? Czy są to tylko głoszone frazesy?

NSZZ ,,Solidarność” AMP S.A. nie zgadza się na stopniową degradację krakowskiej huty oraz spółek wyodrębnionych na jej majątku. Nie zgadzamy się na likwidację kolejnych miejsc pracy! Wzywamy całą załogę do solidarnej obrony naszej huty!

W tak zwanej roboczej części obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności związkowej w 2023 r. przedstawione przez przewodniczącego Romana Wątkowskiego, który w końcowym fragmencie wystąpienia zaapelował:

– Powinniśmy jako „Solidarność” upamiętnić okolicznościową tablicą zmarłego półtora roku temu długoletniego przewodniczącego KRH Mieczysława Gila. Jak powiedział uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych prezydent Andrzej Duda, Mieczysław Gil przez całe dorosłe życie kierował się ideą służenia drugiemu człowiekowi i stawiał sobie za nadrzędny cel dobro wspólne.

Naszym obowiązkiem – powiedział Roman Wątkowski – jest podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy budowali Solidarność.

Następnie delegaci przyjęli roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Ponadto przeprowadzili wybory uzupełniające do Komisji Robotniczej Hutników.

Delegaci jednogłośnie przyjęli Stanowisko nr 2 dotyczące kwietniowych wyborów samorządowych. Czytamy w nim:

Wybory samorządowe w Polsce w tym roku odbędą się w dniu 7 kwietnia br. Druga tura odbędzie się 21 kwietnia. W wyborach tych wybierani są wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Prawo wyborcze to jedno z najważniejszych praw obywatelskich, dzięki któremu wybieramy w głosowaniu swoich przedstawicieli do organów państwowych oraz do organów samorządu terytorialnego.

Jest to prawo przysługujące każdemu obywatelowi. Udział w wyborach jest dowodem troski o dobro wspólne narodu, przejawem współczesnego patriotyzmu.

Poprzez oddanie swojego głosu wyrażamy nasze przekonania oraz nasze wartości i interesy. Tym aktem wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Kraków zwraca się do wyborców o poparcie w najbliższych wyborach kandydatów wywodzących się z hutniczej Solidarności:

– Stanisław Lebiest – Rada Miasta Niepołomice,

– Włodzimierz Pietrus – Rada Miasta Krakowa,

– Edward Porębski – Rada Miasta Krakowa,

– Wiesław Zając – Rada Miasta Krakowa,

– Stanisław Zięba – Rada Miasta Krakowa

– Jan Pyż – Sejmik Województwa Małopolskiego.

Wierzymy, że wymienione osoby będą rzetelnie pracować na rzecz mieszkańców swojego miasta i województwa. Wierzymy, że w swoich decyzjach kierować się będą ideami, o jakie walczyła NSZZ ,,Solidarność”.

——–

Musimy nadal budować solidarność międzyludzką – powiedział przewodniczący Roman Wątkowski, zamykając obrady, po czym uczestnicy zgodnie z tradycją odśpiewali „Hymn Solidarności”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.