Małopolska

Zmiana ustawy o emeryturach pomostowych

W dniu 28 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw dokonując istotnej zmiany w kodeksie postępowania cywilnego:

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 4772 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”;

2)     po art. 7554 dodaje się art. 7555 w brzmieniu:

„Art. 7555. § 1. W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

§ 2. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Przepis art. 7562 stosuje się.

§ 3. Obowiązany może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.”.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem:

1)     art. 2 i 6, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2)     art. 8–11, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.

Podpis Prezydenta – 16 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych ustaw. Dz.U. 2023. 1667 z 2023.08.22.

Informacje: B.Porzuczek, Radca Prawny.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.