Małopolska

Przypominamy: DO 10 STYCZNIA SKŁADAMY  PRACODAWCY INFORMACJĘ O LICZEBNOŚCI ORGANIZACJI!

Tylko do 10 stycznia organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają termin składania pracodawcy informacji nt. liczebności swych organizacji według stanu na dzień 31. XII. 2023 r.! Obowiązek ten wynika z przedstawionych poniżej przepisów Ustawy o związkach zawodowych:

Art. 25 (1)
1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują
organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub
2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą
pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej
organizacji.
2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy
– według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca
następującego po tym okresie, informację o liczbie członków, o których mowa w ust.
1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Organizacja wskazana w ust. 1, która została utworzona w ciągu 6-
miesięcznego okresu sprawozdawczego, przedstawia pracodawcy pierwszą
informację o liczbie członków – według stanu na dzień złożenia informacji – w
terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej. Przedstawienie
informacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie wyłącza obowiązku
złożenia przez tę organizację informacji w terminie, o którym mowa w ust. 2.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.