Małopolska

Nowe stawki diet w podróżach służbowych. Informacje z KK.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postulowała o zwiększenie stawek diet w związku ze wzrostem inflacji.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  od dnia 29 listopada 2022 roku podwyższone zostają stawki diety w podróży zagranicznej. Zmiana nie dotyczy podróży do wszystkich krajów, objęła jednak większość krajów zachodniej i północnej Europy.   

Ponadto od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie stawka diety przysługującej pracownikom podróżującym służbowo w kraju i będzie wynosiła 45 zł.

Zmiany stawek diet oznaczają podwyższenie limitów zwrotów kosztów za noclegi wyniesie 67,5 zł/nocleg a maksymalny koszt noclegu potwierdzony rachunkiem 900 zł w podróży krajowej.

Stawki ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejską. I taka  kwota ryczałtu za dojazdy wyniesie 9zł/dzień.

• https://www.solidarnosc.org.pl/archiwum-projektow-aktow-prawnych/item/21936-mrips-projekt-rozporzadzenia-zmieniajacego-rozporzadzenie-ws-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sluzbowej

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002302/O/D20222302.pdf

Biuro Eksperckie KK

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.