Małopolska

Kongres IndustriAll

31.V. – 01.VI. 2023 r. odbył się śródokresowy Kongres IndustriAll Europe  (Europejska Federacja Pracowników Przemysłu), zwany także Kongresem połówkowym ponieważ odbywał się w połowie kadencji. IndustriAll liczy ok. 6,5 mln członków związku, powstał 16.05.2012. podczas założycielskiego Kongresu połączeniowego trzech Europejskich Federacji, tj. : największej Europejskiej Federacji Metalowców (EMF), Europejskiej Federacji Przemysłu Chemicznego oraz Europejskiej Federacji Górnictwa.

W Kongresie udział wzięło blisko 500 Delegatów z 32 krajów europejskich reprezentujących 109 Związków Zawodowych. Polska delegacja reprezentowana przez „Solidarność” składała się z  przedstawicieli Sekretariatu Metalowców, Bogdana Szozdę, Andrzeja Karola oraz Andrzeja Gębarę, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosława Grzesika oraz Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosława Miarę. Z Polski udział wzięli również delegaci Federacji Hutników i Metalowców zrzeszonych w OPZZ.

Kongres otworzył Sekretarz Generalny IndustriAll Luc Triangle. Po rozpoczęciu Kongresu głos zabrali przedstawiciele Ukraińskich Związków Zawodowych opowiadając o wojnie i wszystkich okrucieństwach żołdaków rosyjskich na mieszkańcach Ukrainy. Pokazano film oraz barbarzyństwo tej pełnoskalowej wojny. Kongres jednogłośnie przez aklamację przyjął Stanowisko potępiające okrucieństwa Rosjan na Ukrainie. Przedstawiciele ukraińskich Związków Zawodowych podziękowali Związkom Zawodowym Europy, w tym z Polsce, za wszelką pomoc i przyjęcie milionów ukraińskich obywateli.

Podobne Stanowisko zostało przyjęte w stosunku do białoruskiego reżimu. Wspomniano o tym że z Białorusi musiało wyjechać lub uciekło ok. 1 mln obywateli. W więzieniach oficjalnie przebywa ok. 1.500 więźniów politycznych a naprawdę może być ich dużo więcej. Stosowane są tortury fizyczne i psychiczne działaczy związkowych.

W obydwóch przypadkach sytuacji na Ukrainie i Białorusi wspomniano o pomocy płynącej od polskiej „SOLIDARNOŚCI”.

Podczas Kongresu bardzo dużo dyskutowano o energii i jej kosztach, o Układach Zbiorowych Pracy i konieczności ich zawierania. Np. w Irlandii jest obowiązek zawierania takich UZP, jeśli pracodawca takowego nie zawrze, to mogą go czekać drastyczne kary. Podkreślono, jak ważne jest zwiększanie ilości członków związków zawodowych.

Stwierdzono, że silna Europa będzie tylko wtedy, gdy silny będzie przemysł europejski. Szkoda tylko, że spostrzeżono to tak późno. Podkreślono, że idea roli ekologii i czystej energii nie może wpływać na likwidację przemysłu lub przenoszenie go w inne regiony świata. Zwrócono uwagę, że silny przemysł to również silne związki zawodowe pracowników przemysłowych, o co IndustriAll dbał i nadal dbać będzie. Dlatego też stwierdzono, że od nowa musimy uprzemysławiać Europę, dbając o jej siłę i nie przenoszenie produkcji do krajów, gdzie związki zawodowe funkcjonują z dużymi ograniczeniami, np. od jakiegoś czasu Europa straciła całą produkcję fotovoltaiki na rzecz Chin.

Przed Kongresem oraz po zakończeniu Kongresu odbyły się posiedzenia Komitetu Wykonawczego Federacji, celem podsumowania działań i wypracowania strategii na przyszłość.

                                                                                                                                   Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.