Małopolska

Przypominamy o terminowym składaniu kwestionariusza dot. stanu oraz liczebności organizacji

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przypomina organizacjom
związkowym, zgodnie z Uchwałą KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o
stanie związku § 2, ust.1 i 2, o obowiązku  przekazania Zarządowi
Regionu do dnia 15 stycznia 2024 r., kwestionariusza zawierającego dane
statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji.

Prosimy o przesyłanie kwestionariusza na adres

e-mail: dkzp.krakow@solidarnosc.org.pl

Poniżej podstawa prawna obowiązku:  

UCHWAŁA KK nr 14/10

ws. aktualizacji danych o stanie Związku

zmieniona Uchwałą KK nr 38/15 z 22.10.2015 r. i Uchwałą KK nr 9/17 z 1.03.2017 r.

Tekst jednolity.

      Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 41 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” wprowadza zasady zbierania i aktualizacji danych dotyczących liczebności i stanu organizacyjnego terytorialnych oraz branżowych jednostek Związku.

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.
 2. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące organizacji zakładowej, stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowej oraz zakładowej organizacji koordynacyjnej, o których mowa w § 19 ust. 4, 5 i 6 Statutu.
 3. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące komisji zakładowej, stosuje się odpowiednio do komisji międzyzakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyjnej, a także komisji jednostki organizacyjnej Związku, o której mowa w ust. 4., zarejestrowanej w danym regionie lub należącej do danej sekcji (sekretariatu).
 4. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o niższej jednostce organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć organizacje: wydziałowe, oddziałowe i podzakładowe oraz koło, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu, a także organizacje zakładowe będące wewnętrzną jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu.

§ 2

 1. Komisja zakładowa ma obowiązek dwa razy w roku przekazać zarządowi regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełniony kwestionariusz zawierający dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji, którego formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz należy przekazywać do zarządu regionu, o którym mowa w ust. 1., w następujących terminach:
  1. do 15 lipca danego roku – zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
  1. do 15 stycznia roku następnego – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 3. Komisja zakładowa, organizacji będącej członkiem sekcji lub sekretariatu branżowego, przekazuje radzie tej sekcji (lub sekretariatu), w terminie do 15 stycznia, kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2. pkt. 2.
 4. Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, mogą być przekazywane drogą elektroniczną.

§ 3

 1. Zarząd regionu dwa razy w roku ma obowiązek przekazania Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym Związku w regionie, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w § 2. Kwestionariusz zarządu regionu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Komisji Krajowej w następujących terminach:
  1. do 31 lipca danego roku – zawierający informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
  1. do 31 stycznia roku następnego – zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 4

 1. Władza wykonawcza, jednostki organizacyjnej Związku należącej do krajowej sekcji branżowej, ma obowiązek przekazać – zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3. – radzie tej krajowej sekcji kwestionariusz zawierający informację o liczebności i stanie organizacyjnym jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje.
 2. Rada regionalnej lub międzyregionalnej sekcji przekazuje, radzie odpowiedniej krajowej sekcji, kwestionariusz zawierający zbiorczą informację, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w § 2, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 3. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia, należy przekazać radzie odpowiedniej krajowej sekcji w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 5

 1. Rada krajowej sekcji ma obowiązek przekazania radzie odpowiedniego krajowego sekretariatu kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym krajowej sekcji, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 4, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, należy przekazać w terminie do 15 lutego roku następnego.

§ 6

 1. Rada krajowego sekretariatu ma obowiązek przekazania Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym krajowego sekretariatu, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 5, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, należy przekazać do Komisji Krajowej w terminie do 28 lutego roku następnego wraz z kopiami kwestionariuszy, o których mowa w § 5.

§ 7

Zbiorcza informacja, dotycząca liczebności i stanu organizacyjnego Związku, powinna być opracowana – na podstawie danych, przekazanych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, przez zarządy regionów oraz rady krajowych sekretariatów branżowych – w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upływie terminu wymienionego w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 2. Informacja ta zostaje przekazana Komisji Krajowej na najbliższym jej posiedzeniu, zwołanym po upływie wymienionego wyżej terminu.

§ 8

Traci moc uchwała KK nr 10/2000.

Gdańsk, 1 marca 2017 r.

Komisja Krajowa

NSZZ “Solidarność”

Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”

(-) Ewa Zydorek

Poniżej potrzebne druki kwestionariuszy:


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.