Szkolenia sip

Szkolenie społecznych inspektorów pracy


Program szkolenia:

  1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
  2. Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności:
    - nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
    - umowy o pracę a umowy cywilno-prawne,
    - wynagrodzenie za pracę,
    - czas pracy i systemy czasu pracy,
    - urlopy wypoczynkowe,
    - ochrona pracy kobiet i młodocianych,
    - wykroczenia przeciw prawom pracowników.
  3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy a w szczególności:
    - oświetlenie,
    - hałas,
    - mikroklimat,
    - badania lekarskie,
    - szkolenie BHP,
    - substancje chemiczne,
    - odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej,
    - magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy,
    - BHP przy pracach technicznych (w zależności od branży),
    - podstawowe zagadnienia higieny pracy.
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności:
    - definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
    - dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu,
    - świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej.
  5. Zagadnienia funkcjonowania SIP, w szczególności:
    - podstawy prawne funkcjonowania SIP,
    - prawa i obowiązki SIP,
    - udział SIP w komisji BHP,
    - formułowanie zaleceń i uwag SIP,
    - współpraca SIP z PIP,
    - zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.
  6. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.