1989

1988<<< 1989 >>>Solidarność dzisiaj

11 stycznia - Odbyło się zebranie członków - założycieli NSZZ "S" UJ. Mimo odmowy rejestracji KZ, wybrano komitet organizacyjny, któremu powierzono zadanie opracowania ordynacji wyborczej, przeprowadzenie wyborów oraz odbudowę struktur. Postanowiono kontynuować działania zmierzające do rejestracji Związku.

13 stycznia - Przed budynkiem KK PZPR odbyła się demonstracja. Jej uczestnicy zaopatrzeni byli w transparenty: "Ekipa stanu wojennego na śmietnik historii". Milicja nie interweniowała.

15 stycznia - Powstała TMKZ NSZZ "S" w Zakopanem, w jej skład weszło 10 zakładów pracy.

19 stycznia - W Krakowie przed budynkiem KK PZPR demonstrowali studenci z NZS, WiP oraz KPN - domagali się ustąpienia gen. Jaruzelskiego.

21 stycznia - W Warszawie zamordowano na plebanii ks. Stefana Niedzielaka.

24 stycznia - W Krakowie została dotkliwie pobita działaczka "S", pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UJ, Maria Indyk. W sprawie pobicia pracowników IFP UJ interweniował u władz Rektor UJ, o sprawie poinformowano również Lecha Wałęsę.

27 stycznia - W Magdalence odbyło się spotkanie przygotowawcze do "okrągłego stołu". Stronę NSZZ "S" reprezentowali: L. Wałęsa, Z. Bujak, W. Frasyniuk, B. Geremek, M. Gil, L. Kaczyński, T. Mazowiecki i A. Stelmachowski. W spotkaniu wzięli również udział biskup Tadeusz Gocłowski i ks. bp Alojzy Orszulik.

28 stycznia - Po raz pierwszy od 1981 r. odbyło się jawne spotkanie struktur "S" w Małopolsce w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Wzięło w nim udział 125 osób reprezentujących RKS, KO oraz 56 struktur niezależnych.

30 stycznia - W Białymstoku zamordowano ks. Stanisława Suchowolca.

Styczeń - W skład RKS weszli Zygmunt Kolenda (AGH), Jerzy Vetulani (PAN), Stanisław Maranda (IFJ), Jan Klima ("Telpod"), Zbigniew Zarębski (Kopalnia Soli w Wieliczce).

1 lutego - Zmarł Krzysztof Grotyński, były więzień polityczny okresu stanu wojennego.

2 lutego - Powstał w Nowym Sączu Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ "S" na bazie 4 zakładów SZEW (Eugeniusz Jeleń, Józef Winiarski), ZNTK (Tadeusz Nitka, Tomasz Ziejewski), NOWOMAG (Andrzej Szkaradek, Henryk Najduch) i WPK (Jerzy Wyskiel, Piotr Bulzak).

5 lutego - Odebrał sobie życie Jacek Żaba. Sąd Wojewódzki w Krakowie, pod przewodnictwem sędziego Józefa Korbiela, skazał go za przecięcie pasków klinowych w zajezdni MPK w 1985 r. Stało się tak mimo faktu, że J. Żaba cierpiał na schizofrenię. Ze względu na nią uzyskał przerwę w odbywaniu kary na leczenie w szpitalu. Mimo wniosków dr Noemi Madejskiej oraz dr. Andrzeja Kowala o konieczności ułaskawienia skazanego, niezbędnego do wyleczenia pacjenta. Sąd mimo usilnych starań A. Buczkowskiego, nie wyraził zgody i nakazał powrót J. Żaby do więzienia. Tuż przed powrotem do więzienia J. Żaba wyskoczył z okna mieszkania na os. Dąbrowszczaków, ponosząc śmierć na miejscu.

5 lutego - Przed mszą świętą za Ojczyznę w Nowym Sączu odbyła się manifestacja w trzecią rocznicę zamordowania Zbigniewa Szkarłata. Milicja po mszy św. zatrzymała 30 osób, które po przewiezieniu na komendę zostały zwolnione.

6 lutego - W Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim rozpoczęły się obrady "okrągłego stołu", wzięło w nich udział w sumie 452 osoby. Negocjacje prowadzono w zespołach: do spraw gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych oraz pluralizmu związkowego. Równolegle z obradami prowadzone były poufne rozmowy w willi MSW w Magdalence, na których rozstrzygano najważniejsze kwestie (ze strony opozycyjnej brali w nich udział B. Geremek, J. Kuroń, A. Michnik, T. Mazowiecki, Z. Bujak i W. Frasyniuk, ze strony rządowej m.in. Cz. Kiszczak i A. Kwaśniewski). W obradach wzięli udział także Mieczysław Gil, Stefan Jurczak, Zbigniew Chłap, Jerzy Zdrada, Jan Józef Szczepański, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski, Anna Grajcarek i Andrzej Szczeklik.

9 lutego - W Tarnowie powołano Tarnowski Komitet Praworządności, który stawiał sobie za zadanie:

 • interweniowanie i służenie pomocą prawną osobom szykanowanym,
 • podejmowanie stałej współpracy z niezależnymi przedstawicielami środowiska prawniczego,
 • prowadzenie regularnej akcji informacyjnej przez wydawanie biuletynu "Wiadomości Tarnowskie".

W skład Komitetu weszli Marian Janiszewski, Andrzej Kaczor, Jan Legut, Wacław Mojek, Wacław Niemirski, Grzegorz Syrek i Teofil Wojciechowski.

9/10 lutego - L. Wałęsa przebywał w Mistrzejowicach. Witający go S. Jurczak powiedział: Drogi Lechu!!! Witamy Cię serdecznie w miejscu szczególnym: kościół w Mistrzejowicach, jest bowiem tym dla Krakowa, czym był kościół św. Brygidy dla Gdańska, a Huta im. Lenina jest dla Solidarności Małopolskiej tym, czym dla całego kraju Stocznia Gdańska.

14 lutego - Oświadczenie Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność: Z niepokojem obserwujemy pewien bezwład organizacyjny w ruchu związkowym NSZZ "Solidarność". Struktury tego Związku wydają się być bardziej zapatrzone w toczące się obecnie rozmowy "okrągłego stołu", niż w równie niezbędną dziś organiczną pracę związkową. Nieprzeprowadzenie w trybie pilnym wyborów w organizacjach związkowych może dowodzić słabości ruchu oraz spowodować, że w ostatniej niejako chwili Związek mogą reprezentować osoby nie posiadające w pełni demokratycznego mandatu. Jako Małopolski Komitet Walki o Praworządność pragnęlibyśmy, aby wybory takie odbyły się w sposób jak najbardziej demokratyczny i praworządny.

15 lutego - Sejm PRL ogłosił 11 listopada państwowym Świętem Niepodległości.

17 lutego - Studenci uczestniczący w krakowskich obchodach rocznicy rejestracji NZS zostali dotkliwie pobici przez milicję.

22 lutego - Oświadczenie RKS w sprawie rejestracji NZS.

 • RKS Małopolska po zapoznaniu się z przebiegiem wypadków zaistniałych w Krakowie w dniu rocznicy rejestracji NZS, 17 lutego 1989 r. Jeszcze raz wyraża przekonanie, podzielane przez całą Solidarność, że przywrócenie Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów prawa do legalnego działania jest jednym z koniecznych warunków normalizacji życia publicznego w Polsce.
 • RKS uważa, że użycie milicji celem uniemożliwienia spotkania delegacji NZS z ministrem edukacji narodowej w Kuratorium Oświaty i Wychowania miasta Krakowa było zamierzoną prowokacją. Potwierdza to fakt, że gdy studenci zachowali spokój i rozwiązali wiec, rozchodzących się zaatakowali funkcjonariusze MO. Rozwiązanie siłowe było więc zaplanowane z góry.
 • RKS Małopolska potępia brutalne bicie młodzieży i przechodniów, a przede wszystkim maltretowanie zatrzymanych w pojazdach milicyjnych.
 • RKS Małopolska uważa, że dalsze odmawianie legalizacji NZS nieuchronnie prowadzić będzie do napięć uniemożliwiających osiągnięcie oczekiwanych zmian w kraju.

23 lutego - W 71. rocznicę powstania Armii Czerwonej młodzież zorganizowała w Krakowie happening.

23 lutego - Sąd Wojewódzki w Katowicach uchylił areszt w stosunku do Kazimierza Sulki.

24 lutego - W Krakowie protest studentów domagających się ponownej legalizacji NZS. Został on brutalnie rozproszony przez oddziały ZOMO, posługujące się po raz pierwszy od 1984 r. armatkami wodnymi oraz gazami łzawiącymi. Na ulicach Krakowa przez kilka godzin toczyły się walki.

27 lutego - Premier Rakowski złożył na ręce ambasadora ZSRR W. Browikowa ubolewania z powodu antyradzieckich wystąpień w Krakowie. - w Krakowie studenci protestowali wobec brutalnej interwencji ZOMO, ogłoszono dwudniowy strajk absencyjny.

2 marca - W Collegium Witkowskiego UJ odbyło się spotkanie poświęcone nowej Konstytucji. Wykłady wygłosili dr Tomasz Gąsowski, dr Wiesław Zabłocki oraz dr Tadeusz Skrzypczak.

2 marca - Anonimowy mężczyzna w rozmowie telefonicznej z prof. Jerzym Wyrozumskim, prorektorem UJ, powiedział, że jeśli prorektor S. Grodziski nie zostanie zdjęty ze stanowiska, to zostanie zamordowany. Prof. Wyrozumski usłyszał również przez telefon: Jeżeli nie uspokoicie swoich studentów, to będziecie ich kolejno znajdować w workach plastikowych. O tych groźbach zostały powiadomione WUSW i prokuratura.

4 marca - Wznowiło działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "S", grupujące kilkudziesięciu najwybitniejszych naukowców i prawników w kraju. Radzie Legislacyjnej Centrum przewodniczył prof. Stefan Grzybowski, wiceprzewodniczącymi Rady zostali dr Andrzej Rozmarynowicz i prof. Adam Strzembosz, zaś sekretarzem Rady został adw. Kazimierz Barczyk. Zebrani na posiedzeniu rady wystosowali list do L. Wałęsy informując go o wznowieniu, po okresie stanu wojennego, działalności oraz zapowiadając pomoc m.in. poprzez opracowanie projektów ustaw oraz ocenianie ustaw już obowiązujących.

7 marca - Przed bramą HiL odbył się kilkutysięczny wiec "Solidarności".

8 marca - Oficjalnie wznowiła działalność KZ NSZZ "Solidarność" w "Fabloku" Chrzanów.

8 marca - RKS wyłonił prezydium, w którego skład weszli: M. Gil, S. Jurczak, J. Lupa, A. Olejnik, T. Piekarz, A. Szkaradek, J. Uczkiewicz, J. Zdrada i S. Zięba.

15 marca - Weszło w życie nowe prawo dewizowe - dzięki czemu zaczęły powstawać pierwsze kantory wymiany walut.

18 marca - Wybrano władze KZ NSZZ "S" Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącym został Jerzy Zdrada. Liczba członków "S" wynosiła 1159 osób.

23 marca - Powstał Komitet Obywatelski w Nowym Sączu.

Marzec - A. Szkaradek wszedł w skład Prezydium RKS Małopolska. W RKS nowosądecczyznę reprezentowali E. Jeleń, T. Nitka i T. Ziejewski.

29 marca - S. Jurczak, przewodniczący RKS powołał Zespół Inicjujący Małopolski Komitet Obywatelski. W jego skład weszli: Zbigniew Chłap, Mieczysław Gil, Janusz Jaworski, Stefan Jurczak, Krzysztof Kozłowski, Janusz Lupa, Andrzej Olejnik, Tadeusz Piekarz, Andrzej Potocki, Jan Rokita, Jerzy Turowicz, Jerzy Uczkiewicz, Jerzy Zdrada i Stanisław Zięba.

3 kwietnia - W Krakowie studenci zorganizowali happening - "marsz pokutny" za wydarzenia z lutego. Na transparentach potępiano "chuliganów i terrorystów" oraz przepraszano MO, uczestnicy ubrani byli w papierowe pokutne włosienice i biczowali się podczas marszu.

5 kwietnia - Ostatnie plenarne posiedzenie "okrągłego stołu". Zawarto kompromis w kwestii współpracy na rzecz Polski. W kwestiach politycznych ustalono m.in. powołanie urzędu prezydenta, wolne wybory do Senatu oraz podział mandatów w wyborach do Sejmu (65% gwarantowane dla strony rządowej, 35% obsadzane w wolnych wyborach). Władze zgodziły się na legalizację NSZZ "Solidarność". W wyniku podpisanego porozumienia - "S" legitymizowała częściowo rząd komunistów, ponosząc również odpowiedzialność za sprawowanie władzy.

7 kwietnia - W ślad za ustaleniami "okrągłego stołu" Sejm PRL uchwalił zmianę Konstytucji powołując nowe instytucje: urząd prezydenta i Senat oraz przyjął nowe Prawo o stowarzyszeniach.

7 kwietnia - KKW "Solidarność" zwróciła się do Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym "S" o objęcie patronatu nad kampanią wyborczą pod nazwą: Komitet Obywatelski Solidarność.

10 kwietnia - W Krakowie odbyło się zebranie mające na celu powołanie Komitetu Obywatelskiego w Małopolsce. Zebraniu przewodniczył prof. Jacek Woźniakowski. W zebraniu założycielskim wzięli udział m.in. Jan Dziadoń, Mieczysław Gil, Andrzej Izdebski, Janusz Jaworski, Stefan Jurczak, Maciej Kozłowski, Edward Kuliga, Andrzej Olejnik, Tadeusz Piekarz, Andrzej Potocki, Jacek Smagowicz, Jerzy Surdykowski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szkaradek, Stefan Wilkanowicz, Henryk Woźniakowski, Jerzy Zdrada, Tadeusz Zieliński i Andrzej Zoll. Przewodniczącym Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" został S. Jurczak. Tworzenie biura organizacyjno-prawnego powierzono Tadeuszowi Skibie, komisji programowej Andrzejowi Zollowi, zespołu informacji Maciejowi Szumowskiemu, zaś Roman Tomaszewicz miał odpowiadać za finansowe aspekty kampanii wyborczej. S. Jurczak miał powołać zespół ds. kandydatów na posłów i senatorów. Szefem kampanii został Andrzej Potocki (prezes KIK). Zespołem promocyjno - medialnym kierował Maciej Szumowski. Ze sztabem współpracował również Artur Janicki, autor telewizyjnych audycji wyborczych "S". Do pracy w MKO zgłosiło się ponad 2 tys. wolontariuszy.

Kwiecień - Powstał Tymczasowy Komitet Założycielski w KWK "Janina", w skład którego weszli Stanisław Deja, Jan Zych, Aleksander Fijołek i Witold Okoński.

15 kwietnia - Powstał Komitet Obywatelski "Solidarność" województwa nowosądeckiego. W skład prezydium weszli: Andrzej Szkaradek (przewodniczący, Nowy Sącz), Jerzy Mroczka (Nowy Targ), Henryk Opilo (Krynica), Stanisław Rakoczy (Limanowa), Janina Gościej (Zakopane) i Jacek Galant (Gorlice). Ponadto w skład KO weszli: z Nowego Sącza - Krzysztof Pawłowski, Władysław Piksa, Zofia Pieczkowska, Gabriel Derkowski, Stefan Krawczuk, Eugeniusz Jeleń, Jerzy Wyskiel, Tadeusz Nitka, Józef Jaworski, Marek Strzałkowski i Marceli Franczyk; z Krynicy: Włodzimierz Olszewski; z Zakopanego: Stanisław Żurowski, Joachim Brzozowski i Maciej Krokowski; z Nowego Targu: Władysław Skalski, Bronisław Gibadło i Wiktor Sowa; z Limanowej: Franciszek Bulanda i Zofia Galicka; z Gorlic: Tadeusz Gorzkowicz, Krzysztof Holender, Jerzy Larsen, Walerian Woźniak, Barbara Wiatr, Zofia Sowa, Stefania Fus i Stanisława Jarek; z Krościenka: Ryszard Postawka.

16 kwietnia - II posiedzenie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Siedziba MKO znajdowała się w siedzibie KiK na ul. Siennej w Krakowie. W Instytucie Psychologii UJ (ul. Manifestu Lipcowego 13) mieścił się punkt informacyjny dla Okręgu Kraków - Śródmieście - kierowany przez Tomasza Gąsowskiego, wspieranego przez Jacka Stefańskiego (redaktora Czasu Krakowskiego). Punkty zostały również zlokalizowane przy kościele św. Józefa w Podgórzu, przy kościele o.o. Misjonarzy przy ul. Dzierżyńskiego oraz przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy w Nowej Hucie. A. Zoll w związku z powołaniem go na członka Państwowej Komisji Wyborczej zgłosił swoje ustąpienie z komisje programowej, proponując na swego następcę Zenona Urygę. Dyskusja na temat ustalenia listy kandydatów nie przyniosła skutku. W związku z tym zebrani przychylili się do wniosku Janusza Lupy o odroczenie decyzji do 21 kwietnia.

17 kwietnia - Peerelowski Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował NSZZ "Solidarność".

17 kwietnia - W Małopolsce było już 160 zakładowych komórek organizacyjnych i założycielskich (w Krakowie 104, w Zakopanem 13, w Tarnowie 9, w Bochni i Nowym Sączu po 6).

19 kwietnia - Uchwała RKS w sprawie rejestracji NSZZ "Solidarność":

 1. Po siedmio i pół letniej walce o legalne istnienie nasz Związek został ponownie zarejestrowany. Możność legalnego działania stwarza szansę odbudowania struktur Związku i normalnych zasad działania, czego pierwszym, istotnym etapem winny stać się w pełni demokratyczne wybory do władz związkowych.
 2. Zaistniała sytuacja stwarza konieczność przystosowania się do normalnych warunków wszystkich ogniw Związku. Licząc się z dużym wzrostem liczby organizacji zakładowych "S", a zarazem dążąc do zachowania ciągłości pracy, RKS Małopolska postanawia utrzymać dotychczasowe zasady poszerzania swego składu tylko do tych organizacji zakładowych, które podjęły jawną działalność związkową przed dniem oficjalnej rejestracji Związku.
 3. Dla utrzymania bieżących kontaktów ze wszystkim organizacjami zakładowymi w Regionie, od maja br. zostanie stworzony system "ABC". Zakłady "A", mające swych reprezentantów w RKS, będą zobowiązane do organizowania okresowych spotkań konsultacyjnych z zakładami "B" i "C".

19 kwietnia - pierwsze jawne spotkanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Elektrociepłowni Kraków.
Powołano prezydium Komitetu w składzie: Stanisław Chmielewski (przewodniczący), Marian Kocot (zastępca przewodniczącego), Mirosław Cofur (sekretarz) i Zbigniew Bucki (członek).

20 kwietnia - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

20 kwietnia - W Myślenicach powstała Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna NSZZ "Solidarność" w Myślenicach. W jej skład weszli Piotr Czepiel, Stefan Czepiel, Teresa Jednaka, Jan Krawczyk, Jerzy Krzywoń, Józef Matoga, Bronisław Mielecki, Mieczysław Mitana, Stanisław Nowacki, Krzysztof Pietrzyk, Marek Poniedziałek, Włodzimierz Szlachetka i Zbigniew Szymoniak.

22 kwietnia - Zbigniew Szymoniak został wybrany na pełnomocnika TMKZ NSZZ "S" w Myślenicach.

28 kwietnia - Pierwsza audycja radiowa "Solidarności" w Polskim Radiu.

28/29 kwietnia - II WZD KRH NSZZ "S" KM HiL wybrało na przewodniczącego Mieczysława Gila. Jego zastępcą został Władysław Kielian. W trakcie zebrania sprawozdania wygłosili przedstawiciele KRH, TKRH i KO. W uchwale programowej KRH czytamy: Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta podejmuje dziedzictwo i wysiłki Związku "Solidarność" w naszym zakładzie pracy z lat 1980 - 1981, a także z okresu, w którym zostaliśmy zmuszeni do kontynuowania działalności w warunkach konspiracji. W dalszym więc ciągu obowiązują nas uchwały I Walnego Zebrania Delegatów KRH z r. 1981, program NSZZ "Solidarność" przyjęty na I Krajowym Zjeździe Delegatów oraz postulaty i ustalenia wypracowane w latach działalności podziemnej.

29 kwietnia - KKW powołała prezydium, w jego skład weszli: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Jacek Merkel, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Alojzy Pietrzyk, Antoni Tokarczuk i Henryk Wujec.

29 kwietnia - W trakcie spotkania L. Wałęsy z kandydatami na posłów i senatorów, każdemu wykonano indywidualne zdjęcie z L. Wałęsą. Zdjęcia zostały wykorzystane na plakatach wyborczych.

29 kwietnia - W Krakowie odbyła się - z udziałem ok. 6 tys. osób - największa manifestacja studencka. Żądano rejestracji NZS, reformy systemu edukacji, zdemilitaryzowania życia społecznego i udostępnienia społeczeństwu środków masowego przekazu.

30 kwietnia - Poświęcenie sztandaru Duszpasterstwa Ludzi Pracy Ziemi Gorlickiej. Dokonał go ks. bp Józef Gucwa podczas mszy koncelebrowanej z ks. prałatem Bronisławem Rybą, ks. prałatem Józefem Mickiem, ks. Marianem Grzanką, ks. Andrzejem Ramsem i ks. Ignacym Piwowarskim. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili: ks. Andrzej Rams, Stanisław Jarek i Walerian Woźniak.

1 maja - Po raz pierwszy od ośmiu lat legalne manifestacje "S" w całym kraju.

7 maja - Ukazał się pierwszy numer Głosu Wyborczego Solidarności - gazety wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Krakowie. Redaktorem naczelnym pisma był Jerzy Surdykowski. W skład redakcji wchodzili: Roman Graczyk, Paweł Grawicz, Stanisław M. Jankowski, Helena Lazar, Jerzy Lohman, Ryszard Kornecki, Stanisław Markowski, Mieczysław Kasprzyk, Tadeusz Robak, Bogdan Rogatko, Jan Rogóż, Jerzy Sadecki i Maciej Szumowski.

8 maja - Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej (nakład 150 000 egzemplarzy). Jej redaktorem został mianowany przez L. Wałęsę Adam Michnik, zaś trzon redakcji stanowili dziennikarze Tygodnika Mazowsze.

9 maja - pierwszy autorski program "Solidarności" wyemitowany w Telewizji Polskiej.

10 maja - Rozpoczęła się kampania do Sejmu i Senatu.

16 - 18 maja - Trzydniowe demonstracje młodzieży przed konsulatem radzieckim w Krakowie pod hasłami "Sowieci do domu". Demonstrujący domagali się również dymisji gen. Jerzego Gruby (komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie) i I sekretarza Komitetu Krakowskiego PZPR Józefa Gajewicza. W wyniku starć z milicją wiele osób zostało pobitych i rannych.

24 maja - Została uchwalona ustawa o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy - pozwalająca na powrót do pracy m.in. osób zwolnionych z pracy za działalność związkową.

31 maja - Jan Józef Szczepański został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2 czerwca - Ukazał się pierwszy numer reaktywowanego Tygodnika Solidarność pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego.

2 czerwca - W Nowym Sączu rozpoczęła pracę Tymczasowa Komisja Międzyszkolna.

3/4 czerwca - W noc przedwyborczą wolontariusze z KO w Krakowie zaplakatowali całe miasto. Za kampanię wizualną w sztabie odpowiedzialna była Maria Osterwa-Czekaj, współpracująca z Anną Polony, Jerzym Radziwiłłowiczem oraz Jerzym Bińczyckim.

4 czerwca - Odbyła się I tura "kontraktowych wyborów" do Sejmu i Senatu. Wzięło w niej udział ok. 62% uprawnionych do głosowania. Kandydaci "S" do Sejmu X kadencji zdobyli 160 spośród 161 mandatów dla kandydatów bezpartyjnych. W pierwszej turze "S" zdobyła również 92 fotele senatorskie. W województwie krakowskim senatorami zostali: Roman Ciesielski (412 179 głosów; 81,24% ważnych głosów) oraz Krzysztof Kozłowski (364 090; 71,77%). W województwie nowosądeckim senatorami wybrano Zofię Kuratowską (231 512, 82,47%) i Krzysztofa Pawłowskego (205 390, 73,16%). W województwie tarnowskim wybrano Stanisława Chrobaka (209 490; 76,94%) i Andrzeja Fenrycha (198 138; 72,77%). Senatorem został również mecenas Andrzej Rozmarynowicz, który startował w województwie częstochowskim. W wyborach do Sejmu w Krakowie w pierwszej turze zostali wybrani: Śródmieście - Jerzy Zdrada (132 409; 86,66%); Nowa Huta - Mieczysław Gil (156 158; 89,30%), Edward Nowak (140 890; 82,68%); Krowodrza - Podgórze - Józefa Hennelowa (173 795; 81,58%), Jan Rokita (154 616; 76,21%). W okręgu Andrychów wybrani zostali: Michał Caputa (145 485; 81,03%), Andrzej Sikora (133 223; 73,40%) W okręgu Nowy Sącz wybrany został Józef Jungiewicz (131 319; 76,55%). W okręgu Nowy Targ wybrani zostali: Władysław Skalski (79 383, 79,38%) i Stanisław Żurowski (70 398; 72,74%). W okręgu tarnowskim zostali wybrani: Karol Krasnodębski (134 635; 81,73%) i Jerzy Orzeł (132 635; 84,56%). W okręgu dębickim wybrany został Jan Rusznica (90 144; 79,23%).

4 czerwca - Przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu została Teresa Pach.

14 czerwca - Biuro Wyborcze Małopolskiego Komitetu Wyborczego "S" w Myślenicach przekształciło się w Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej "S". W jego skład weszli Piotr Czepiel, Stefan Czepiel, Teresa Jednaka, Jan Krawczyk, Mieczysław Mitana, Stanisław Nowacki, Zbigniew Papierz, Krzysztof Pietrzyk, Marek Poniedziałek, Zbigniew Syrek, Zbigniew Szymoniak i Marian Węgrzyn.

17 czerwca - KKW podjęła decyzję o zakończeniu działalności Regionalnych Komitetów Obywatelskich "S". "S" uważa, że po wyborach najważniejszym zadaniem staje się odbudowa struktur związkowych w kraju.

18 czerwca - Druga tura wyborów. Z wyjątkiem jednego - wszyscy kandydaci "S" na senatorów wygrali wybory w swoich okręgach. W rezultacie wyborów NSZZ "Solidarność" wprowadziła do parlamentu 161 posłów i 99 senatorów, PZPR 173 posłów, ZSL - 76, SD - 27, PAX - 10, UChS - 5, PZKS - 5. Frekwencja w drugiej turze wynosiła 26%.

23 czerwca - Ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny "Solidarności" - przewodniczącym został Bronisław Geremek, a wiceprzewodniczącymi Gabriel Janowski, Jacek Kuroń, Jan Maria Rokita oraz Janusz Ziółkowski.

30 czerwca - Ukazał się ostatni - 53 numer Paragrafu, pisma Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność.

3 lipca - W Gazecie Wyborczej opublikowano artykuł A. Michnika Wasz prezydent - nasz premier.

4 lipca - Sejm i Senat zainaugurowały obrady.

6 lipca - Przewodniczącym MKO NSZZ "Solidarność" w Myślenicach został wybrany Stanisław Nowacki. Wiceprzewodniczącymi wybrano Dorotę Górkę oraz Piotra Bzowskiego.

9 lipca - Na przewodniczącego Komisji Pracowników Poczty w Krakowie został wybrany Bogumił Nowicki.

17 lipca - Na mocy decyzji Sejmu zostały przywrócone stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską.

19 lipca - Zgromadzenie Narodowe powołało W. Jaruzelskiego na urząd prezydenta PRL. Przy minimum koniecznym do ważności wyboru - 269 głosów, kandydat otrzymał 270 głosów.

27 lipca - Do protestujących od 14 lipca PKS w kraju (domagających się podwyżek płac, uznania chorób zawodowych oraz zmian w metodach zarządzania i organizacji pracy) dołączyło PKS Kraków.

1 sierpnia - Rząd Rakowskiego uwolnił ceny na produkty rolne - w obawie przed tym dzień wcześniej wykupiono wszystkie towary w sklepach (z wyjątkiem octu).

2 sierpnia - Na wniosek W. Jaruzelskiego, Cz. Kiszczak został powołany przez Sejm na stanowisko premiera.

11 sierpnia - RKS wezwał do jednogodzinnego strajku jako wyrazu poparcia dla L. Wałęsy dążącego do utworzenia rządu zaufania narodowego, przy współudziale OKP.

19 sierpnia - Prezydent W. Jaruzelski desygnował na stanowisko premiera T. Mazowieckiego.

20 sierpnia - Spotkanie Prezydium KKW i Prezydium OKP, w trakcie którego dyskutowano o współpracy Klubu ze Związkiem.

23 sierpnia - Regionalny Komitet "Solidarność" Małopolska zaapelował o wstrzymanie protestów w kraju w związku z formowaniem rządu T. Mazowieckiego.

24 sierpnia - Sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

7 września - Powstał Miejski Komitet Obywatelski w Nowym Sączu - przewodniczącym został Jerzy Rasiński.

9 września - Jacek Galant złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego KO w Gorlicach. Funkcję po nim przejął Stanisław Elmer, zaś do prezydium weszli Maria Czeszyk, Aleksander Gogola, Krzysztof Holender, Wiesława Musiał, Mieczysław Przybylski, Barbara Wiatr, Walerian Woźniak i Bolesław Wojtowicz.

12 września - Sejm zatwierdził skład rządu T. Mazowieckiego. Wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem finansów został Leszek Balcerowicz ("Solidarność"). Ministrem przemysłu został Tadeusz Syryjczyk ("Solidarność"). W trakcie exposé T. Mazowiecki mówił: Przeszłość oddzielamy grubą kreską. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.

14 września - Przewodniczącym KO w Grybowie został Tadeusz Polak.

17 września - W rocznicę napaści ZSRR na Polskę przedstawiciele RKS złożyli kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Na Rynku Głównym FMW oraz KPN zorganizowały manifestację, w której wzięło udział 1,5 tys. osób pod hasłem Sowieci do domu.

19 września - Przewodniczącym KO w Zakopanem został Jerzy Zacharenko.

19 września - Do tego dnia zarejestrowano w całym kraju 300 Komitetów Obywatelskich.

20 września - Regionalny Komitet "Solidarność" Małopolska wydał komunikat w sprawie wyborów władz związkowych: o ośmiu latach walki o ideę, za którą wielu cierpiało, a nawet oddało życie powracamy do normalnej, demokratycznej działalności związkowej. składając hołd tym, którzy nie szczędzili sił w pracy na rzecz przetrwania Związku, przystępujemy do organizowania, przewidzianego Statutem, drugiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" regionu Małopolska, mającego wyłonić władze drugiej kadencji. Ustalono, że w wyborach do władz będą mogli uczestniczyć przedstawiciele tych organizacji związkowych, które zostaną zarejestrowane w RKS do 30 września 1989 r. Organizację prac wyborczych powierzono Stanisławowi Ziębie.

20 września - Rozpoczął się protest głodowy osadzonych w areszcie śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Aresztanci wskazywali na niehumanitarne warunki polskich więzień oraz represyjność obowiązujących kodeksów prawnych. W mediacjach wzięli udział przedstawiciele "Solidarności": J. Smagowicz, J. Fraga, E. Nowak oraz Z. Fijak. Rozmowy pozwoliły na zakończenie protestu głodowego.

22 września - Sąd Najwyższy ponownie zarejestrował NZS.

26 września - W związku z poważnymi problemami zaopatrzeniowymi w Krakowie komisje zakładowe pionu ABC zażądały od RKS wyegzekwowania do prezydenta miasta poprawy zaopatrzenia miasta w artykuły żywnościowe oraz artykuły opałowe.

2 października - Decyzją ministra spraw wewnętrznych rozwiązano oddziały ZOMO.

4 października - RKS Małopolska zaapelował do członków Związku o aktywny udział w pracach komitetów obywatelskich. RKS uważa za konieczne dostosowywanie struktury komitetów do nowych zadań związanych z samodzielnością gminnych i miejskich komitetów obywatelskich i nie widzi potrzeby funkcjonowania komitetów wojewódzkich i regionalnych jako nadrzędnych ogniw ruchu obywatelskiego (Uchwała nr 2). Uchwała nr 3 W związku z przygotowywanymi w wielu przedsiębiorstwach wyborami do rad pracowniczych, Regionalny Komitet NSZZ "Solidarność" Małopolska zwraca się do komisji zakładowych NSZZ "S" o aktywny udział w tych wyborach. Powołanie w skład rady pracowniczej rzetelnych i odpowiedzialnych ludzi stanowi warunek znaczącego wpływu załogi na gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa. Oświadczenie RKS Małopolska, popierając idee samorządności środowisk pracowniczych, zwraca się do wszystkich członków NSZZ "S" Pracowników Służby Zdrowia o czynne włączenie się do akcji wyborczej, dotyczącej tworzących się izb lekarskich w naszym regionie. Oświadczenie W związku z bezprawnymi, masowymi zwolnieniami pracowników, w tym działaczy NSZZ "S" z KPR "Igloopol", RKS Małopolska domaga się natychmiastowego przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych oraz odzyskania praw przez komisję zakładową w Kombinacie, do chwili podjęcia decyzji przez parlament, rząd i KKW.

5 października - W Galerii ZPAF w Krakowie otwarta została wystawa fotograficzna Stanisława Markowskiego A mury runą, runą, runą... stanowiąca zapis wydarzeń z lat 1980 - 1989.

5 października - W wyborach do MKK NSZZ "S" w Zakopanem zwyciężyła Janina Gościej. Zebrani uznali, że MKK z Zakopanego utrzyma nadany jej w 1981 r. statut delegatury ZRM.

6 października - Na zebraniu komisji zakładowych z rejonu Nowego Sącza poruszono problem trudności ze zrozumieniem polityki prowadzonej przez Rząd T. Mazowieckiego: Mamy nareszcie swój rząd, a podwyżki są większe niż kiedykolwiek, za komunistów.

13 października - Przy Radzie Programowej RKS powołana została Komisja Zespołu "Kraków". W jej ramach powołano 13 komisji i osoby koordynujące ich prace:

 1. Komisja wsi i rolnictwa - Stanisław Kosch
 2. Dóbr kultury - Zbigniew Beiersdorf i Bogusław Krasnowolski
 3. Energetyki - Józef Gęga i Adam Guła
 4. Restrukturyzacji przemysłu i gospodarki odpadami przemysłowymi - Ryszard Geyer i Krzysztof Görlich
 5. Ekonomiczno - prawna: Tomasz Studnicki i Lucjan Popławski
 6. Stanu środowiska i monitoringu - Krystyna Ryczaj i Maria Gumińska
 7. Zdrowia społecznego - Maria Gumińska
 8. Komunikacji - Kopta, Andrzej Rudnicki i Jan Friedberg
 9. Gospodarki komunalnej
 10. Gospodarki wodnej i prawa wodnego - Dąbrowski i Aleksander Lewiński
 11. Problemów społecznych - Adam Guła i Krzysztof Görlich
 12. Polityki przestrzennej - Mikołaj Kornecki i Jan Friedberg
 13. Fundacji ochrony przyrody - Stanisław Wróbel, Bronisław Szczęsny i Zbigniew Mirek

22 października - Przewodniczącym NSZZ "S" RI województwa nowosądeckiego został Władysław Piksa z Łącka (pełnił tę funkcję od 1981 r.).

25 października - Odbyło się spotkanie władz Związku z prezydentem Krakowa oraz wojewodami nowosądeckim i tarnowskim. Dyskusje dotyczyły likwidacji przedsiębiorstw, wzrostu cen wynajmu lokali. Przedstawiciele "S" upomnieli się również o przydzielenie lokali NZS oraz FWM, wobec wcześniejszego przyznania przez władze miasta lokali ZHP i ZSMP.

26 października - Strajk ostrzegawczy w WKTS w Nowym Sączu. Dyrektor, któremu załoga stawiała liczne zarzuty, został zawieszony w czynnościach. W tym okresie strajk i akcje protestacyjne miały miejsce m.in. w spółdzielni mieszkaniowej "Piast", POM w Trzyciążu, GS Samopomoc Chłopska w Posądzy. W listopadzie wojewoda nowosądecki zadecydował o odwołaniu dyrektora WKTS.

26 października - Odbyło się posiedzenie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, na którym postanowiono utworzyć Krakowski Komitet Obywatelski.

29 października - Na cmentarzu na Salwatorze odbył się pogrzeb Mirosława Dzielskiego, w latach 1980 - 1981 rzecznika i doradcy "Solidarności".

8 listopada - Uchwała RKS Małopolska: RKS Małopolska wyraża zaniepokojenie brakiem działania władz miasta, które powinny zmierzać do wprowadzenia w Krakowie głębokich przemian politycznych i gospodarczych odzwierciedlających przemiany zachodzące w kraju. Nie możemy bezczynnie tolerować niekompetencji władz miejskich Krakowa objawiającej się brakiem inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązań palących problemów miasta i jego mieszkańców. W związku z powyższym RKS Małopolska w pełni popiera inicjatywę posłów i senatorów krakowskich z Obywatelskiego Komitetu Poselskiego zmierzającą do pilnej zmiany władz miejskich. Zdecydowanie domagamy się przyspieszenia wyborów do samorządów lokalnych tak by mogły one odbyć się na wiosnę przyszłego roku. Wzywamy wszystkich członków związku do czynnego wsparcia działań Komitetów Obywatelskich w tym zakresie.

14 listopada - Na posiedzeniu Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa gościli przedstawiciele RKS, KKO i Zespołu "Kraków" przy radzie programowej RKS. Prokurator Załęski zobowiązał się do przedstawienia wyników działań dotyczących uwłaszczania nomenklatury (przydziały samochodów, mieszkań, działek). Przedstawiciele RKS domagali się podjęcia działań blokujących rozkradanie majątku zakładów pracy.

16 listopada - W Warszawie podjęto o reaktywacji PAU w Krakowie.

25 listopada - Na przewodniczącego NSZZ "S" RI województwa krakowskiego wybrano Jerzego Różdżyńskiego.

30 listopada - Odbyło się spotkanie RKS Małopolska z przedstawicielami NZS i członkami KZ NSZZ "S" większości krakowskich uczelni. RKS zobowiązał się do pomocy studentom w ważnych dla nich sprawach.

Listopad - Dyrekcja Azotów w Tarnowie pod naciskiem KZ "S" usunęła pomnik byłego patrona zakładu Feliksa Dzierżyńskiego.

Listopad - Walne Zebranie Delegatów Zakładów Przetwórstwa Hutniczego w Bochni uznało za niecelową obecność organizacji politycznych na terenie zakładów pracy i zwróciło się do KZ PZPR i ZZ ZSMP o opuszczenie zajmowanych pomieszczeń. Podobne stanowisko zajęły WZD Zakładów Azotowych w Tarnowie oraz Elektrociepłowni Kraków-Łęg. Po spotkaniu z załogą do dymisji podał się M. Stokłosa, dyrektor Kopalni Skalnych Surowców w Klęczanach. Pracownicy oskarżali dyrektora o doprowadzenie zakładu do bankructwa.

Listopad - Załoga KOSD w Rudawie podjęła decyzję o przepracowaniu wolnej soboty. Zysk został przekazany na rzecz Funduszu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Rządu Premiera T. Mazowieckiego.

Listopad - W związku z decyzją o ograniczeniu produkcji stali w Kombinacie Metalurgicznym Nowa Huta z dniem 1 stycznia 1990 r. Komisja Robotnicza Hutników przyjęła stanowisko, w którym protestowała przeciwko takim działaniom. Uznając argumenty dotyczące ochrony środowiska, związkowcy wskazali konieczność podjęcia szybkich prac nad modernizacją technologii i dalszego funkcjonowania zakładu.

6 grudnia - RKS Małopolska przyjął uchwałę RKS Małopolska zwraca się do Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie i Rady Narodowej Miasta Krakowa p natychmiastowe usunięcie pomnika Włodzimierza Lenina z Alei Róż w Nowej Hucie. Uchwała nasza nie jest podyktowana względami politycznymi, lecz troską o bezpieczeństwo i porządek w mieście. Niepodjęcie natychmiastowej decyzji, zgodnej z wolą społeczeństwa, zagraża stabilizacji i obarczy winą - za ewentualne skutki - władze Dzielnicy i Miasta." Uchwałę podjęto w wyniku toczących się w kolejne środy: 22.11, 29.11 i 6.12 walk pod pomnikiem. Zarząd powołał w skład Prezydium RKS Jerzego Vetulaniego, który zastąpił Tadeusza Piekarza.

9 grudnia - Prezydium Komisji Kultury i Sztuki Rady Narodowej Miasta Krakowa podjęło decyzję o likwidacji muzeum W. Lenina w Krakowie. Budynek przy ul. Topolowej został przekazany Akademii Muzycznej, zaś zbiory trafiły do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

10 grudnia - Pod naciskiem opinii społecznej pomnik W. Lenina został przeniesiony z Alei Róż w Nowej Hucie do Wróblowic.

11 grudnia - Prezydium RKS wydało oświadczenie: Analizując sytuację w Nowej Hucie w ostatnim tygodniu, prezydium RKS wyraża zadowolenie, że decyzją właściwych władz zlikwidowano zarzewie potencjalnego niezadowolenia. Rozumiejąc uczucia młodzieży niezadowolonej z powolnych zmian politycznych i licząc się z możliwością kolejnych demonstracji, prezydium pragnie podkreślić, że z uwagi na etos "S" nie będzie akceptować aktów wandalizmu i brutalności zarówno ze strony sił porządkowych jak demonstrantów. Prezydium stoi na stanowisku, że wywalczone przez całą opozycję prawo do swobodnego wyrażania poglądów umożliwia wywieranie nacisku na władzę w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników manifestacji i sił porządkowych, nie powodujący strat materialnych.

12 grudnia - Wiceprzewodniczący KKO Tadeusz Piekarz na posiedzeniu RN zgłosił wniosek o złożenie urzędu przez prezydenta miasta Krakowa Tadeusza Salwę z dniem 31 stycznia 1990 r. Prezydent zapowiedział wystąpienie z tym wnioskiem do prezesa RM w styczniu 1990 r.

12 grudnia - KRH wystąpił do Rady Dzielnicy Nowa Huta o przystąpienie do weryfikacji nazw ulic.

13 grudnia - Przed Bazyliką oo. Jezuitów w Krakowie staraniem KZ NSZZ "S" przywrócono na stałe tablicę Pamięci ofiar stanu wojennego, po raz pierwszy umieszczoną tam 30 września 1982 r.

14 grudnia - Delegacja RKS - J. Smagowicz, A. Tarnawski i W. Marchewczyk zwiedziła Archiwum WUSW w Krakowie. W czasie rekonesansu nie natrafiono na żaden ślad akt z lat stanu wojennego.

17 grudnia - W Krakowie odbył się zjazd NSZZ "S" RI, na którym na przewodniczącego wybrano Gabriela Janowskiego.

18 grudnia - Prezydium RKS spotkało się z prof. R. Gryglewskim, kandydatem KKO na prezydenta miasta.

21 grudnia - W Serwisie Informacyjnym NSZZ "S" RK Małopolska podano nazwiska kandydatów na przewodniczącego Regionu Małopolska: Stefana Jurczaka z ZPH w Bochni, Jerzego Ruska z Instytutu Obróbki Skrawaniem , Zbigniewa Paradowskiego z KM Nowa Huta, Zbigniewa Kowalika z KM Nowa Huta oraz Bronisława Gibadły z NZPS "Podhale" w Nowym Targu.

21 grudnia - KKO wysunął kandydaturę b. rektora Akademii Medycznej prof. Ryszarda Gryglewskiego na prezydenta Miasta Krakowa.

29 grudnia - Sejm PRL wprowadził zmiany do Konstytucji, spośród których najważniejszymi była zmiana nazwy kraju na Rzeczpospolita Polska, ustalenie godła: orła w koronie oraz "oddanie" władzy narodowi, a nie jak do tej pory "przewodniej sile".

Grudzień - W Regionie Małopolska zrzeszonych było 147 446 członków (bez delegatury w Jaśle).