Bezpłatna komunikacja dla represjonowanych

Po m.in. Warszawie i Poznaniu Kraków dołączył do miast, w których represjonowani w okresie PRL będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Radni miejscy podjęli odpowiednią uchwałę w środę, 29 marca br.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadziła status działacza opozycji, czyli osoby, która w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy, prowadziła w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Za osobę represjonowaną z powodów politycznych uważa się natomiast kogoś, kto podlegał represjom w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. (a nie: do 4 czerwca 1989 r.).

Ustawa przewidziała również formy wsparcia i pomocy dla działaczy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Ich zakres i zasięg były jednak na tyle ograniczone, że już kilka miesięcy po uchwaleniu ustawy rozpoczęto prace nad jej nowelizacją. Jej celem miało być m.in. podniesienie wysokości świadczeń pieniężnych (do wysokości połowy najniższej emerytury), podwyższenie z 120% do 170% najniższej emerytury dochodu uprawniającego do otrzymania ww. świadczenia, wprowadzenie okresowej pomocy pieniężnej w miejsce jednorazowej, itd. W nowelizacji jest również mowa o wprowadzeniu zniżek na przejazdy środkami komunikacji krajowej oraz o przyznaniu prawa pierwszeństwa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Ustawa zachęca także samorządy do wprowadzania do prawa lokalnego rozwiązań, których celem byłaby pomoc osobom posiadającym status działacza opozycji. Jednym z takich pomysłów jest m.in. bezpłatna komunikacja miejska. Z taką propozycją wystąpiło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z Siedlec. W Krakowie podobne pomysły zgłaszała również Małopolska "Solidarność", a także inne organizacje zrzeszające osoby represjonowane. W środę, 29 marca br. po blisko roku Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję, że osoby legitymujące się statusem działacza opozycji będą mogły bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Szacuje się, że obecnie uchwała ta obejmie ok. 140-150 osób, a koszt całej operacji wyniesie ok. 43 tys. zł rocznie.

Przypomnijmy, że o status działacza należy wystąpić do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.